A hang megtalálása Szabó Lőrinc Föld, Erdő, Isten című kötetében  
Menyhért Anna
A Föld, Erdő, Isten Szabó Lőrinc első kötete, az általános vélekedés szerint jellemvonásai ennek ellenére előrevetítik a későbbi „igazi” Szabó Lőrinc-i költészetet, „hangvételt”. Ez a nézet határozza meg a kötetről mostanában megjelenő írások szempontjait is. Tandori Dezső Szabó Lőrinc pályafutását végigtekintve A Föld, Erdő, Istenről a következőket írja: „Ha ebben az első kötetben nincs is jelen (töredékében sem) mindaz, amiért írunk a költőről, időszámítás-kezdet a dátum. (…) A Föld… nem okvetlenül jellemző módon pályaindító vers-együttes. Ha lesz is hozzá visszakanyarodás, az életmű nem a nyomban megtalált hang (helyességének) igazolása. Remekművek dolgában ez a kötet még nem bőkezű velünk. Ahogy Szabó Lőrinc könyvei a következő évtizedben (ma látszik ez, talán épp ma végre) lerohanják a magyar poézist, megteremtik egy hang érvényét (…), ugyanily egyértelműnek vélhető, hogy az első könyv messze az útkeresésé még, mondhatni, bukolikus, idilli. Jelzi ezt, hogy az erőkifejtés a lírában nem eredményezi okvetlenül a »vég-érvényű« egyediséget.” [1] (Kiem. M. A.)
Kukorelly Endre hasonló véleményt fogalmaz meg a kötet első versével kapcsolatban: „És persze hogy nem saját hang. Hanem költői költészet-imitáció, idilli, panteisztikus.” [2] (Kiem. M. A.)
Ezek szerint Szabó Lőrinc első kötetének egyik legfeltűnőbb tulajdonsága az, hogy nem az a könyv, ahol „azt a hangot” hallhatnánk/olvashatnánk, amelyet mint Szabó Lőrinc „valódi” hangját ismerünk. „Valódi” hangjának általában a Te meg világét tartják, többek között például Rába György is, aki „A Te meg a világban hangjára lelt Szabó Lőrinc”-ről beszél A „megszűnt én” költészetének húrjain című írásában,[3] Halász Gábor pedig már 1933-ban a „legegyénibb, legmegfelelőbb hang” megtalálásáról ír a kötetet méltatva. [4] A Te meg a világ recepcióját áttekintő Palkó Gábor is ezt az interpretációs vonalat folytatja: „A Te meg a világ kötet fogadtatása egyértelműen sikeresnek nevezhető. A kritikusok egymást túllicitálva dicsérték az ifjú lázadóból férfivá érett költőt. A Te meg a világ olyan radikális különbségeket mutat a (hat évvel) korábbi kötetekhez képest, hogy szinte vita nélkül fogadták el: a költő megtalálta igazi hangját.”[5]
Az első kötet „hangja” azonban csak a további kötetek felől visszaolvasva tűnik nem „annak a hang”-nak.[6] Kiderül ez például Babits 1923-ban írott véleményéből, amelyben Babits végig többes számban beszél: Szabó Lőrinc „hangjai”-ról: „Másutt végre ezt a nagy tudatosságot elfogja a tudattalan nosztalgiája: erdő, rét, egyszerű érzések, vad természet nosztalgiája, melankólikus vággyal sóhajt ezek felé, s akkor adja legmélyebb hangjait.”[7]
Érdekes módon Babits éppen annak az ellenkezőjét tarja „legmélyebb hangoknak”, amit ma – a további kötetek (elsősorban a Te meg a világ) és a recepció értelmezéseinek függvényében – mint alapvetőt értékelünk; hiszen a bevett vélemény szerint a Szabó Lőrinc-i költészet fontosságát az intellektuális problematika és kifejezésmód, illetve az újabb – Kabdebó Lóránt nevéhez fűződő – kutatások szerint a dialogikus költői paradigma kialakítása szolgáltatja.
Ha ez utóbbi vélemény felől olvassuk a Föld, Erdő, Istent, az ismerős, megszokott „hang” nyomait, előképeit keresve,[8] mintegy önigazolásképpen saját hangfelismerő képességünk számára, a kötet kétségkívül nem tűnik „még” az „igazi” hangnak; egyes versek valóban mesterkéltnek, modorosnak, túlstilizáltnak hatnak, „idegenül” csengnek. Ez az olvasásmód azonban magában rejti annak veszélyét is, hogy a más „hangú” versek kikerülnek az érdeklődés középpontjából és így a kánonból is, ahogy a kanonizációs folyamatok a kialakult értelmezői nyomvonalakon haladva saját magukat az általuk kiemelt versek pozitív értékelésén keresztül legitimálják.
Ennek a következménye az, hogy amikor a hangképző olvasás az adott kötet esetében nem jár osztatlan sikerrel, a kötet valamilyen módon ellenáll az „egy hang” megteremtésén fáradozó olvasási retorikának, a jelenség magyarázata általában az lesz, hogy a Föld, Erdő, Isten – mint első kötet – az útkeresés, a hangkeresés és kísérletezés verseit tartalmazza; emiatt tűnik úgy, hogy a versek több hangon szólnak, vagy „hangtalanul”, mintha nem mindig „ugyanaz” beszélne.
A „hang” érzékelése Paul de Man szerint a líraolvasás alakzatteremtő aktusainak alapja („Az igény, hogy a lírai szöveget megértsük, egybeesik a beszélő hang realizálásával”[9]), vagyis líraolvasási hagyományainkból következik a „hang” beleolvasása a szövegbe, az általában egyes szám első személyben álló igealakoknak az „alany” beszédeként[10] való értelmezése és így a hang (vagy arc) megalkotása a szövegben; a grammatikai szerkezet antropomorfizálása, amelynek segítségével az olvasó megszólítottnak érezheti magát, mintegy a szövegnek tulajdonítva azt, ahogy saját szerepét kijelöli benne.
A Szabó Lőrinc-kötet kapcsán idézett véleményekben előforduló hangfogalom természetesen nem más, mint egy igen gyakori köznyelvi szófordulat a költészettel kapcsolatban, ugyanakkor előfordulása éppen ezért támasztja alá Paul de Man véleményét: a hangfogalom ezekben az írásokban mint halott, kimerült metafora működik, a hangkeresés és -teremtés automatizmussá vált beszédfordulataként.
Kérdés azonban, hogy a Föld, Erdő, Isten – ez a „hangtalan” vagy „túl sok hangú kötet” – miként vélekedik saját hangjáról.[11] Ennek megállapításához a legkézenfekvőbbnek az látszik, ha végignézzük a hang-képzet előfordulásait a kötet verseiben, megvizsgálva, hogyan tematizálódik a hangkeresés a „hangkereső” versekben. S ha a verseket így olvassuk – meglepő(?) – eredményre juthatunk: a kötet igen sok versében fordul elő a hang mint téma – ellentétben például a Te meg a világgal, amelyet viszont a hang tematikus említésének hiánya mellett a hangkezelés és a beszédhelyzet biztonsága jellemez (például a gyakori függő beszéd, valamint a(z) (ön)citátumok bevezetésének igéiben: „kiáltom” – A belső végtelenben, „beszéltem” – Évek, „szól” – Gyermek és bolond).
A továbbiakban – az elemzés szempontjait a célkitűzés természetének megfelelően szükségképpen redukálva – megpróbálom a kötet szerteágazó tematikájú verseiből kirajzolni azt a történetet, amelynek során a Szabó Lőrinc-i líra a „hangját keresi”. Az elemzésben – a Tücsökzene-elemzés tapasztalatainak fényében[12] – a „hang” szinonimájaként kezelem a „dal”, „ének” szavakat, a „szó” fogalmát pedig a „hang” módosított változatának tekintem. A történet ebben az olvasatban hét lépcsőfokból áll, és több hang lehetőségét is felvillantja, majd elveti, hogy aztán az utolsó előtti versben a kötet lineáris olvasásában utolsónak tűnő hangot a tücskökre bízza megőrzésre.
1
Az első fázis ebben a történetben a természet és az „én” azonos rangra helyezésének következményeképpen (ami például jellemző vonása Paszternák tízes években írott verseinek is, a Nővérem az élet című kötetben) hang és természet egysége, szerves kapcsolata, ahogy ez a kötet nyitó verséből, A vándor elindulból (I.) kiderül:
Bottal s öreg kutyámmal indultam hazúlról.
Dalolva mentem és torkom nem únta még az országút fáradságos
az országút fáradságos énekét. – Tudod, hogy
a Nap barátja voltam? Ő édesitette
agyamat hajnali rétek szagával;(…)13
A következő vers, a Reggel (II), ugyanezt a hangképzetet tartalmazza; a Nap mellé pedig a szél is odakerül, mint a vers és természet világának egyenrangú beszélője:
hangom a szél dala és az örök Nap
az én szemeimből nevet a földre.
2
A történet második szakaszában felbomlik az egység természet és „én” között, aminek eredménye az Egyedűl (V) című versben a magány és a csend lesz, a választalanság és kommunikációképtelenség érzete:
Testvérkém, fáj, hogy egyedűl vagyok,
(…)
Ezért kell mindig csöndben maradnom, akkor is,
ha ijedt harangokat dobál be a szél az ablakomon.
Sírok, –
és szavaim halottan hullanak lábaimhoz.
Sírok, –
és a szomszéd fa se hallja meg könnyeimet…
majd a Pásztorsíponban (VI) a nosztalgia az elveszített kommunikációs képesség iránt:14
Napfényfüzérbe fogtalak. De én magam
szomorú maradtam. Szomorú sípokon
játszottam minden este. (…)
Szemem és szavam hiába szállt
feléd (…)
3
A harmadik szakaszban az előzőleg a természet hangjaival egyenrangú „én” a természeti jelenségekhez mint önnön visszhangjaihoz viszonyul, mintegy mindkét oldal szerepét magába olvasztva, elkülönültségüket így próbálva feloldani:
Mi lenne nélkülem e ragyogás? mi lenne a földalatti
harangok csendülő szive? s a hajnali boldog cinege-dal? (…)
távoli dombok olvatag
éneke én vagyok: láthatatlan hangok s visszhangok kara:
mert hang vagyok én, visszhang vagyok én: magam visszhangja
Hajnali himnusz (XII)
A Gyógyulásban (XIII) ez az elv lesz az, ami férfi és nő kapcsolatát lehetővé teszi:
(…) hang–visszhang–zene
kapcsol egymáshoz (…)15
Az Erdei szerelemben (XIV) viszont a természeti jelenségek elhallgatnak, várakozásteli csönd alakul ki, és megjelennek a tücskök is, egyelőre csak mint láthatatlanul figyelő szereplői a versnek:
Sötétedik… láthatatlan tücskök ültek ki kunyhónk elé
és elhallgattak a távol zuhogó fejszék.
Ma az utak is összebújnak az erdő bozontos mellén
és lélegzetét visszafojtva hallgatózik a meztelen levegő.
4
A következő fázis a tanulásé, a tanítvány-szerep betöltéséé, amelynek során az első lépcsőfok az idegen szavak hallgatása, az odafigyelés:
Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom,
hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek.
(…)
Itt maradok veled. Hallak. (…)
A szelíd tanítvány (XVII)
Ezt követi a hallgatás közbeni vágyakozás, nosztalgia az elveszített saját hang után:
(…) s azóta szememben
szétporlik a nap tüze, hangos
szivemben éj és örök bánatok
szakadatlan visszhangja sír.
Az elhagyott lány (XVIII)
valamint a természet választalansága felett érzett kétségbeesés, ahol a természet „hangtalansága” a „hívó szó”-ra következik be, szóra és nem hangra:[16]
Elmentél, s megnémult a táj. Halott erdők
mélyébe tűnt az eddig oly vidám visszhang
s ott hangtalan zokogva nem figyelt többé
hívó szavamra, (…)
A hajlongó
fák közt éjfélig megmaradt a csönd, és sírt.
Elmentél, s megnémult a táj (XIX)
a magárahagyatottság a korábban testvérnek/barátnak felfogott elemek hallgatása miatt:
(…) lepkéim elszálltak s a hegyen is
értelmetlenül felelt s otthagyott
barátom, a szél… Ellenségesen
hallgat ég s föld17
Titkos fájdalom (XXI)
5
Ezután a tanítvány-szerepben való kételkedés következik; először az elsajátítottnak vélt idegen szó álságos voltának felismerése:
(…) szavam
hitetlenség szava (…)
A halál csiráival…(XXIV)
az arra való rádöbbenés, hogy a tanulás némasága közben a természet szavát az „én” magára hagyta, elfelejtette:
Árnyak, a némaság fegyencei
vagyunk; s nézzétek csak, barátaim,
arcunk mennyire álarc! (…)
Néha bitang szelek kószálnak, a
fáknak távoli híreket mesélve: (…)
–Senki se figyel szavukra… (…)
Sulyos felhők (XXX)
majd a Jelenésekben (XXXI) nyílt szakítás a hallgatással és odafigyeléssel:
a fórumon iszonyú robajjal dőlt össze a Hallgatás Tornya
A barbár tanítványban (XXXIII) a visszatérés megkísérlése a természettel való egységbe, immár sokkal kevésbé szelíd formában, nyílt szakítás a mesterrel, szó és hang szembeállítása:
Komoly szavaid oly tisztán világitottak (…)
hangomat a parti visszhang
Attika hegyein ujrázva messzebőgi.
Nem maradok veled. (…)
telekurjongatom az állatszagu erdőt. [18]
6
Ezt követi annak a belátása, hogy a természeti egységbe visszatalálni mégis lehetetlen, előbb a Torzonborz, fekete állatban (XXXIV) a múlt idejű igealak használatával jelezve:
Jobb volt (…)
és zengeni, mint a vizesesés, és szállani, mint a golyó száll,
meredek sziklák között zuhogni s száguldó harsonákkal a csöndből
kitépni a láncravert visszhangokat (…)
majd a Fák közöttben (XXXV) a természeti nyelv véglegesnek tűnő elfeledéséről való tudósítás, azzal együtt, hogy hangsúlyos a nyelv birtoklására való emlékezés, a nosztalgia a nyelv közössége után:
Én ismerem a ti nyelveteket;
előző életemben én is azt
beszéltem, és ha felejtettem is,
tudom, hol a Föld jós köldöke, és
nagy hallgatása ma is ismerős.
Közétek vágyom.
7
Az utolsó fázis a kötet két utolsó verse. A Szélcsendben (XXXVII) a hangtematika összefoglalását találjuk: a vers címe a „szél csendje” szóösszetételt tartalmazza, vagyis az első versekbeli beszélő társ elhallgatását jelenti, de maga a szó – „szélcsend” – mivel jelentésköre a nyugodtság, békésség – a kapcsolat újraértelmezésére utal, ahogy ezt az első sorokból is láthatjuk:[19]
Örök tavasz, és te, örök tavaszban
dobogó föld, örök testvéreim,
nézzetek rám: nyugtalan kis öcsétek
irígyli boldog nyugalmatokat:
irígylem és kívánom a halált.
Be jók vagytok hozzám, hogy befogadtok
– az „én” egyenrangúsága tehát megmarad, azzal a belátással együtt, hogy a természeti nyugalom a jelenben nem elérhető. S az elképzelt halál részeként a „hang” a tücsköknek adatik át megőrzésre – hogy aztán a Tücsökzenében az „én”-t a tücskök jutassák ismét hangjához. A Tücsökzenéhez való kapcsolódást erősíti az „álom” jelenléte az utolsó sorokban:
(…) hangom esti
tücsök dalában őrzi bánatom
s örök lelkem, e végre pihenő
kis akarat, örök időkön át
álmodja a szélcsöndes semmiség
megfoghatatlan üres álmait.
A kötet utolsó verse, a Párbeszéd (XXXVIII), amely már formájára nézve is újdonság a kötetben, új értelmezést ad az eddig felvázolt hangképzetnek; szóvá alakítja a hangot, párbeszédképes szóvá, amely a következő kötetek kihívásának eleget tud majd tenni, egy megtalált hang – szó – formájában, s ily módon jut vissza a természetben való feloldódáshoz:
Félek, Atyám, – úgy zúgnak a harangok!20
fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!…
Ne félj, fiam, – téged hívnak a harangok, te vagy a tükör,
te vagy az árny is, a fény is. (…)
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?…
Ne félj, fiam, – az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!
A hang tematizálásáról létrehozott történet során a természettel egységet alkotó hangból az egység elvesztésén, a természetnek az „én” visszhangjává változásán, az „én” tanulókorszakbeli hallgatásán, kételkedésén majd „kurjongató” lázadásán keresztül, a természethez való visszatalálási kísérlet után a tücsköknek adott hang segítségével alakul ki a szó, és így válik lehetővé, hogy a következő kötetek kapcsán a recepció kialakíthassa véleményét „a Szabó Lőrinc-i hang”-ról. Egy metafora beszéli itt el saját formálódásának majd rögzülésének történet, és ezzel a Föld, Erdő, Istenben megakadályozza azt, hogy a kötet versei mögé egységes hangot olvasson az olvasó, azaz azt, hogy az olvasói retorika az antropomorfizálást, az egységes „én” megképzését végrehajtsa. Ez azokban a kötetekben járhat csak sikerrel, ahol, mint a Te meg a világ esetében, a metafora „visszavonul”, nem beszél saját magáról, a beszélő „én” pedig ezáltal mintegy megalkothatja saját beszédpozícióját/pozícióit. Ezen a ponton lesz lehetséges a sokhangúság elfeledése, és így az antropomorf hang alakzatának létrehozása az olvasás folyamatában. A hangból mint önmagát tematizáló alakzatból akkor válhat – látszólag, és így egy második fázisú dekonstrukciót igénylően – az egy beszélőhöz hozzárendelhető, „a költőre jellemző” „hang”, amikor az látszólag felszámolja önmagát mint alakzatot. Mindez alátámasztani látszik Jonathan Culler véleményét, miszerint: „Feltételezni azt, hogy egy vers interpretálása a beszélő azonosítását jelenti, nem más, mint megfeledkezés arról, hogy a beszélőt egy hangból következtetjük ki, amely maga is alakzat.” [21] Amíg viszont a „hang” problematizálja és tematizálja saját létét, azaz felhívja a figyelmet metafora-voltára, nem adott az a lehetőség, hogy egy a „versek mögé” képzelhető szubjektum hangjaként olvassuk. Paul de Man egy gondolatára támaszkodva, ezt avval magyarázhatjuk, hogy mivel „Az antropmorfizmus a tropologikus transzformációk és javaslatok végtelen láncolatát egyetlen állítássá vagy lényeggé fagyasztja, amely az összes többit kizárja. (…) a trópusok, mint a metafora (vagy a metonimia) és az antropomorfizmusok kölcsönösen kizárják egymást.”,[22] így a metafora, ha felhívja magára a figyelmet, nem engedi az antropomorfizálás kibontakozását. „Ugyanakkor – írja de Man – világos, hogy a trópusoktól az antropomorfizáláshoz hasonló interpretációk felé való elmozdulás tendenciája magába a trópus fogalmába épült bele.”,[23] vagyis szinte törvényszerűnek mondható a hangmetafora antropomorf, egy „én”-hez rendelhető „hangként” való rögzülése, amit pedig mindkettő dekontsrukciója követhet.
(1997)
Jegyzetek
[1] TANDORI Dezső: Szabó Lőrinc. Változatok egyszerire s mindenkorira In: Újraolvasó – Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. KABDEBÓ Lóránt – MENYHÉRT Anna, Bp. 1997. 230.
[2] KUKORELLY Endre: ÉS, 1997. márc. 28. 27.
[3] RÁBA György: A „megszűnt én” költészetének húrjain. Az érett Szabó Lőrinc In: Uő: Csönd-hereceg és a nikkel szamovár, Bp. 1986. 135.
[4]HALÁSZ Gábor: Te meg a világ. Szabó Lőrinc új verseskötete In: Uő: Tiltakozó nemzedék, Bp. 1981. 720.
[5] PALKÓ Gábor: Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióban – avagy egy kötet viszontagságai 1932-1992, It. 1994/1-2. 95.
[6] KUKORELLY Endre is hasonlóan vélekedik: „Szabó Lőrinc biztos nagy költő lesz, ha így határozta el. Ez ebből az első versből remekül látszik is meg nem is. Innen, visszafelé, persze igen, onnan nézve meg se igen, se nem.” i. h.
[7] BABITS Mihály: Egy fiatal költő In: Uő: Esszék, tanulmányok/I. Bp. 1978. 795.
[8] Vö.: HALÁSZ Gábor következő szavait: „És most, amidőn az utolsó kötet biztos mentsvárától visszatekintünk a megtett útra, itt is, ott is felfedezi szemünk a rejtett irányjelzőket, amelyek mai maga felé mutatnak. Legközelebb állott – különös – tíz év előtti kötetéhez (…) [mely] néha megrendítő erővel fogta el az igazi hangot”. i. h.; illetve KABDEBÓ Lóránt véleményét: „(…) a bukolikus-idilli természet- és szerelemlíra mellett kevesen találtak rá a kötet tragikus alaphangjára, és csak a Te meg a világ után vélték e korai kötetbe is belehallani a pesszimista alaptendenciát (…)” Szabó Lőrinc lázadó évtizede, Bp. 1970. 109.
[9] Paul DE MAN: Lyrical Voice in Contemporary Theory: Riffaterre and Jauß In: Lyric Poetry Beyond New Criticism, szerk. Chaviva HOSEK – Patricia PARKER, Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 1985. 55.
[10] Vö. például: Paul DE MAN: Szemiológia és retorika In: Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp. é. n. 126.
[11] A kötet verseinek Szabó Lőrinc által átírt szövegét használom, mivel dolgozatom kiindulópontja főképpen az átírás, illetve a Te meg a világ-kötet utáni recepció kialakította hangképzet. Másrészt érdekes megfigyelni azt, hogy az átírt szövegekben kevésbé lényeges a hangtematika. Ebből is kiderül, hogy Szabó Lőrinc saját korábbi verseit maga is a Te meg a világ felől olvassa, azaz időnként maga is a recepció ekkortól kezdődően kialakuló véleményét osztja. Erről tanúskodik például a Föld, Erdő, Isten VIII. verséhez – amelyben a hang tematikusan nem jelenik meg – írott kommentárban a hangképzet előfordulása: „(…) akkoriban kezdtem megtalálni valamennyire saját hangom elemeit. (…) Természetesen – most jut eszembe – ez már a Föld, Erdő, Isten átírt szövege, tehát a kidolgozásba későbbi érettségi fokon is beleszólt a kritikám.” (SZABÓ Lőrinc: Vers és valóság, szerk. KABDEBÓ Lóránt, Bp. 1990. 1. k. 16.) (Szabó Lőrinc az 1926 előtt írt négy kötet anyagát írta át 1943-ra, az átdolgozott versek az Összes Versekben jelentek meg. Mint Az olvasóhoz című írásból kiderül, már az 1933-as – tehát a Te meg a világ utáni – Válogatott Versekben is csak átdolgozott szövegek jelentek meg, 1926 és 1932 között pedig nem jelent meg kötete. Lásd: Vers és valóság, 1. k. 849.). A következőkben a lábjegyzetekben utalok azokra a helyekre, ahol az átírás után „eltűntek” a hang említései.
[12] Vö.: Rajzok egy költemény tájairól; ebben a kötetben is.
[13] Ez a sor az átírás előtt így hangzott: „Ő itatta zengő/ hajnali rétek illatát dalomba” – jellemző példájaként annak, ahogy Szabó Lőrinc az „intellektuális paradigma” nevében átjavítja verseit.
[14] Az átírt változatban „szavam” került „dalom” helyébe: „Szomorú dalom hiába szállt/ feléd”. Ehhez lásd még: Zavar (VIII) (az átírt változatban): „szavaimat szégyenkezve kuszálta/ a tettetés”.
[15] A vers utolsó sorai az átírás előtt: „(…) a nem-hitt /szavak nagy céltalansága után/ a megértés napfénye homlokomon.” Az átírás után: „(…) a dac és a vád/ fekete céltalansága után/ a megértés napfénye homlokomon.”
[16] Az eredeti változatban viszont a „szótlanúl” kifejezés vonatkozik a természetre: „szótlanul zokogva nem figyelt többé/ hivó szavamra” – az átírás eredménye tehát itt az eddigi példák tendenciájával ellentétes.
[17] Az eredeti változat: „Nem termékeny hallgatás:/ némaság kötöz a tétlen időbe.” Ehhez lásd még: A vágy szégyene (XXIII): „Úgy fáj ma a friss/ hajnali szél gondtalansága és/ a madarak jókedvű éneke!”; illetve: Rutilius levele (XXIX): „embergyümölcsös erdők sikolyát/ kifáradt visszhangok hömpölygetik/ szivemre” (mindkét változatban).
[18] Az utolsó sor az átírás előtti változatban: „dalolok nekik, én, kacagó Dionysos!”
[19] Az átírás előtti változatban szerepel a „belső szélcsend” kifejezés, amely itt „szélcsöndes semmiség”-ként szerepel.
[20] Az átírás előtti változatban a Reggel című vers utolsó előtti sorában szerepelt a „harang” szó („hangom a szél harangja”), mely helyett az átírt változatban „dal” szerepel („hangom a szél dala”) – ez is erősíti a feltételezett kapcsolatot az új dalok/hangok/kötetek és harangok között.
[21] Jonathan CULLER: Lyric Continuities: Speaker and Consciousness, Neohelicon, 1986/14. 122.
[22] Paul DE MAN: Antropomorphism and Trope in the Lyric In: Uő: The Rhetoric of Romanticism, New York: Columbia Univ. Press, 1984. 241.
[23] Uo.

A HTML-dokumentum létrehozásának időpontja: 2004-03-19

Utolsó frissítés: 2004-03-19